27 LUTEGO 2024

Polski Związek Narciarski ogłasza nabór wniosków o włączenie do realizacji zadania „Młody narciarz 2024.”

Polski Związek Narciarski ogłasza nabór wniosków o włączenie do realizacji zadania „Młody narciarz 2024”. Program dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

Celem głównym zadania „Młody Narciarz 2024” jest upowszechnienie narciarstwa wśród młodych dziewcząt i chłopców, uczniów szkół podstawowych zwłaszcza pochodzących z uboższych środowisk rodzinnych.

I. Założenia związane z realizacją:

 • program realizowany jest w okresie 01.01-31.12.2024,
 • prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,
 • zajęcia odbywać się będą maksymalnie trzy razy w tygodniu  (3 x 1,5 h),
 • dofinansowanie do transportu uczestników na zajęcia sportowe,
 • dofinansowanie do wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego,
 • realizacja programu odbywa się w wymiarze ogólnopolskim.

II. Rekrutacja. Dotyczy klubów, które nie brały do tej pory w zadaniu „Młody narciarz”.

Kluby, które uczestniczyły do tej pory w realizacji  zadania „Młody narciarz” zgłaszane będą we wniosku na 2024 rok jako kontynuacja projektu co jest podstawowym wymogiem MSiT  jako rozwiązania systemowe możliwe do implementowania oraz kontynuacji w kolejnych latach.

Wnioski dotyczą nowych klubów, które spełniają następujące kryteria:

 • kluby figurujące w rankingu posezonowym 2022/2023 w kategorii młodzik (pierwszy rocznik młodzika) oraz w rankingu posezonowym zawodów rangi Pucharu Polski  w poszczególnych dyscyplinach w kategorii dzieci i dzieci młodsze a  w sezonie 2023/2024 kluby, które znajdują się na listach wyników w/w cyklach zawodów i kategoriach,
 • deklaracja klubu o niepodbieraniu opłat za prowadzenie zajęć szkoleniowych z uczestnikami zadania „Młody  narciarz 2024”,
 • dokument potwierdzający pozytywną weryfikację trenera w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • trenerzy PZN/Trenerzy asystenci PZN muszą posiadać aktywną licencję PZN. Natomiast od uczestnika zajęć nie jest wymagana licencja zawodnicza PZN ze względu na możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych uczniów, którzy nie są członkami danego klubu sportowego, a chcieliby uczestniczyć w zajęciach narciarskich w ramach zadania „Młody narciarz 2023”,
 • PZN zastrzega sobie ostateczną decyzję co do klubów realizujących zadanie „Młody Narciarz 2024”.

Wnioski wraz z charakterystyka klubu która potwierdza spełnianie powyższych kryteriów należy przesłać do 08.03.2024 do godz. 16.00 na adres mailowy office@pzn.pl lub na jakub.michalczuk@pzn.pl

Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Źródło: PZN