29 LUTEGO 2024

PZN ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego

Polski Związek Narciarski (PZN) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego. Oferty można składać do dnia 18 marca 2024 roku do godziny 12:00. Komisja Konkursowa dokona wyboru do dnia 22 marca 2024 roku i przedstawi rekomendację Zarządowi PZN. Poniżej przedstawiamy założenia konkursowe. 

Założenia konkursowe:

1. Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 letni na stanowisku administracyjnym;
 • przedstawienie pisemnego projektu wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego, roboczego Unii Europejskiej, (preferowany j. angielski); 
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office.  

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 • zdolności interpersonalne i menadżerskie;
 • znajomość zagadnień związanych z Polskim Związkiem Narciarskim; 
 • udokumentowane doświadczenie w zagadnieniach związanych ze sportami zimowymi oraz z Polskim Związkiem Narciarskim; 
 • znajomość procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów realizowanych na zlecenie Ministerstwa;
 • znajomość Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych;
 • umiejętność podejmowania decyzji; 
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu;
 • umiejętność kierowania zespołem.

3. Podstawowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego PZN: 

 • kierowanie biurem PZN;
 • prowadzenie bieżących spraw;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZN;
 • organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZN;
 • stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
 • realizowanie uchwał Zarządu PZN;
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem PZN;
 • współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.

4. Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZN będzie brała w szczególności pod uwagę:

 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej;
 • jakość przedłożonej koncepcji organizacji biura związku PZN;
 • udokumentowane umiejętności administracyjne.

5. Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów:

 • życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • sporządzony na piśmie projekt wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie swoich aplikacji  w sekretariacie Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków lub o przesłanie aplikacji listem poleconym na adres Polskiego Związku Narciarskiego ww. (decyduje data wpłynięcia korespondencji do PZN) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2024 roku do godziny 12:00. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczna  nie będą rozpatrywane;
 • wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZN.”. 

7. Procedura i przebieg konkursu:

 • Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny. 
 • Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 30 marca 2024 roku na stronie Polskiego Związku Narciarskiego (www.pzn.pl). 

Źródło: PZN